Square Dance Partners Vissenbjerg


Om Square Dance

Hvem kan danse Country Dance?


Alle kan være med, børn, unge, voksne og ældre - enlige og par.

Dansene består af forskellige begreber, som sættes sammen til meget enkle danse og danses i et stille og roligt tempo. Men de kan også, hvis man har lyst til det, gøres ganske komplicerede og danses i et hurtigere tempo, så det er muligt at tilfredsstille næsten alles behov.

Da der danses med forskellige partnere i løbet af en dans, kan du sagtens møde op til Country Dance alene, også selv om I har meldt jer som par - så mød op, selv om din "bedre" halvdel er forhindret. Vi danser i almindeligt tøj - dans og musik er vigtigere end alverdens pynt og udstyr.


Hvad er Country Dance?


I BALFORENING COUNTRY DANCE - FYN danser vi Traditionel amerikansk Country Dance.

Det er den oprindelige amerikanske folkedans, festlig, sjov og ikke spor svær. Det, der gør dansene spændende, er samspillet mellem musik og figurer, og det at dansen styres af "calleren"(danselederen), som under dansene fortæller, hvad man skal danse. Det har ikke altid været brugt, at der var en "caller", men fra begyndelse af 1800-tallet, blev det mere og mere almindeligt at calle (råbe) dansene. I de små isolerede nybyggersamfund kunne det være praktisk, at en person (oftest var det spillemændene) kunne huske dansene og "calle" dem til danserne. Grundtrinene er ganske almindelige gangtrin, så hvis man kan gå i takt til musikken, kan man også lære Country Dance.


Dansene består af: Square’s (kvadrilledanse), Contra’s (rækkedanse), Mixer’s (kredsdanse), Sicilian Circle's (kredsdanse), men vi kan også danse en Vals eller en Polka.

Disse danses til amerikansk spillemandsmusik, nøjagtig som amerikanerne har gjort lige siden de store indvandringsbølger fra Europa. I Danmark har traditionel Country Dance eksisteret siden 1981. De første 6-7 år med nogle enkelte hold. Det ser dog ud til, at der er god gang i udviklingen i denne meget festlige måde at danse på.
Fra i 1988 at være 8 hold er der i 2012 over ca. 70 hold med traditionel Country Dance i Danmark

Hvem er BALFORENING COUNTRY DANCE - FYN


Country Dance - Vissenbjerg er stoppet som en forening med undervisning i traditionel square dance i oktober 2021.
Men med baggrund i den gamle forening er der stadig et behov for at danse square dance, derfor har en gruppe af tidligere medlemmer af den gamle forening samt flere medlemmer fra andre dele af Danmark besluttet at oprette en ny Balforening, hvis eneste formål er at arrangere mindst 2 baller med levende musik om året samt fremme det sociale ved samtidig at byde på fællesspisning og sang.

Historie om COUNTRY DANCE - VISSENBJERG


Hvem var COUNTRY DANCE - VISSENBJERG


Country dansen startede i Vissenbjerg i efteråret 1988, som en underafdeling i VGIF(Vissenbjerg Gymnastik- & Idrætsforening) efter at Frede Olsen havde forsøgt sig med country dance på foreningens Mixhold.
Samtidig fik Margit Olsen gennem sit arbejde på Odense Centralbibliotek fat i et lille blad der hed "Square Dance Nyt". I bladet stod at interesserede kunne deltage i et "callerkursus" i amerikansk folkedans. Her var chancen! Nogen skulle jo begynde! I samråd med VGIF tog Margit og Frede på callerkursus i Silkeborg i pinsen 1988 og så var spiren lagt til opstart af traditionel country dance i Vissenbjerg.
Allerede i forsommeren 1988 fik vi den første amerikanske caller på besøg i Vissenbjerg. Bob Dalsemer, som var gift med en dansk pige, lavede en introduktionsaften og der kom 48 personer, som gerne ville prøve country dance.
I september 1988 startede således det første country dance hold på Fyn i Vissenbjerg. Men, men, men, den første aften kom der kun 5 par og det ene par ringede allerede afbud dagen efter. Derefter fik vi lokalaviserne til at skrive om denne nye spændende aktivitet og det hjalp, allerede næste aften kom der 21 og det var super. Efter jul fik vi endnu engang lidt omtale og der blev sat annonce i lokalavisen og så kom der yderligere 3.
Ved sæsonstart 1989/90 var der 32 tilmeldte, som inden længe blev til 41.
De efterfølgende år faldt deltagertallet første til 36 og så til 32.
I 1991 startede vi en opvisningsgruppe, kun for sjov og blot for at vise, hvad country dance var. Gruppen fik medlemstallet til at eksplodere og da sæson 1992/93 startede, fortsatte de "gamle" dansere fra sæson 1991/92, men samtidig kom der yderligere 39 dansere, det var helt vildt og mere end vi i vores vildeste fantasi havde forstillet os.
Det gav naturligvis pladsproblemer og vi flyttede midlertidigt til hallen på Vestfyns Efterskole, men det var ikke sagen, den var for stor og det gik ud over det sociale samvær og vi flyttede tilbage til gymnastiksalen til sæson 1993/94. Den oplevelse skete ikke uden frafald, men der var dog stadig 53 aktive dansere på holdet, hvilket var rigeligt til gymnastiksalen, så derfor blever der oprettet en venteliste.
Kort før jul stod der 11 personer på ventelisten, så efter jul startede et nyt hold om onsdagen med 22 dansere.
Med efterhånden 80 medlemmer, var vi ved at blive "en stor mundfuld" for VGIF og da vores interesse for dansen efterhånden var større en VGIF's, tog en gruppe af dansere initiativ til den 29.03.1994 at afholde en stiftende generalforsamling og 41 medlemmer var mødt op. Der blev valgt en bestyrelse på 5 personer, samt revisorer og suppleanter og derefter var Square Dance Partners-Vissenbjerg en realitet(foreningens oprindelige navn i de første 25 år, indtil navnskift til COUNTRY DANCE - VISSENBJERG i februar 2013).
Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde, blev der nedsat nogle udvalg til at varetage de forskellige arrangementer.
Følgende udvalg blev oprettet: Silkeborgudvalg, Festudvalg, Novemberudvalg, Opvisningsudvalg og Bladudvalg. Gennem årene er opvisningsudvalget nedlagt da opvisninggruppen ikke længere eksisterer og bladudvalget eksisterer heller ikke længere, da foreningen nu har sin egen hjemmeside, hvor ALLE har mulighed for at søge oplysninger om foreningens aktiviteter. Efter 25 år succes stoppede Novemberudvalget i 2017 sine weekendarrangementer i november, grundet for få tilmeldte dansere til disse weekender.
Country dansen i Vissenbjerg har gennem tiden både fejret 10, 20, 25 og i år (2018) kunne foreningen fejre 30 års jubilæum med ikke mindre end 140 dansere fra hele Danmark. Se mere om dette festelige jubilæum under "GALLERI".
Foreningen er stadig rigtig aktiv med masser af aktiviteter for vore dansere og med en medlemsskare på ca. 60 medlemmer glæder vi os over, at vi har en masse medlemmer, som gør et stort arbejde for at holde gang i country dansen i Vissenbjerg.

Foreningesvedtægter for COUNTRY DANCE - VISSENBJERG


Foreningen er stiftet den 29. marts 1994.
Vedtægter revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling
26. februar 2002.
14. februar 2006.
13. februar 2007.
10. februar 2009.
12. februar 2013.
07. februar 2017
§ 1 Foreningens navn er COUNTRY DANCE - VISSENBJERG.
Foreningens hjemsted er Assens Kommune.
§ 2 Det er COUNTRY DANCE – VISSENBJERG's formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke amerikansk folkedans og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til amerikansk folkedans og den musik der bruges hertil.
§ 3 Foreningen er medlem af TSCDD (Traditionel Square & Contra Dance i Danmark) v/formanden.
§ 4 Som medlem kan optages enhver, som ønsker at støtte foreningen i dens formål.
§ 5 Optagelse af medlemmer sker ved betaling af kontingent til foreningen.
§ 6 Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning udelukke et medlem, hvis der foreligger situationer, hvor medlemmet ikke lever op til foreningens vedtægter.
Udelukkelse skal forelægges på den nærmest følgende generalforsamling.
§ 7 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling sker med 21 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kassererens fremlæggelse af
a) revideret regnskab og
b) budget for det kommende år.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.
5) Indkomne forslag.
6) Eventuelt.
§ 8 Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer der har betalt kontingent. Dog har passive medlemmer ikke stemmeret, men taleret.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal mødte medlemmer.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver forslag til vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Når mindst én af de stemmeberettigede ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsam-lingen.
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når 10 eller mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget. Der gælder samme varslingsregler som for ordinære generalforsamlinger. Dagsordenen for mødet skal fremgå af indkaldelsen.
§ 10 Bestyrelsen består af 5 personer valgt på generalforsamlingen.
Afgangsorden blandt bestyrelsen afgøres første gang ved lodtrækning. Den først valgte bestyrelse sidder i mindst 2 år, herefter nyvælges 2 i lige år og 3 i ulige år.
Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer kan ikke være på valg samtidig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv 1 år ad gangen med: Formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, har ansvaret for foreningens økonomi, for aktiviteterne og er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på baggrund af det vedtagne budget.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen.
Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
§ 11 Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskaber revideres af 2 revisorer valgt på generalforsam-lingen. Revisorer vælges for 1 år ad gangen.
§ 12 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§ 13 Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum.
Ved forslag om opløsning skal 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemme for.
§ 14 I tilfælde af foreningens opløsning benyttes foreningens aktiver til det i § 2 nævnte formål. Hvis dette ikke findes i kommunen, da til arbejde med børn og unge i Vissenbjerg.